Reschedule Court Date - Departments 42, 47, 48, 51, 52, 60, 62, 63

​​​​​​​​​​​If you need to reschedule a court date because a bench warrant was issued for a missed court date in court department 42, 47, 48, 51 (previously 50), 52, 60, 62 or 63, you can now reschedule by contacting the court directly by phone or in person. For departments 42, 47, 48, 51, and 52, contact the clerk's office at the Hall of Justice.  For departments 60, 62 or 63, contact the clerk's office at the Family Justice Center. Please note: your bench warrant will remain outstanding until you appear in court and the judge removes the warrant.

Hall of Justice
190 W. Hedding St.
San Jose, CA 95110
(408) 808-6600

Family Justice Center
201 N. First Street
San Jose, CA 95113
(408) 792-4200

 

Si necesita hacer una nueva cita en la corte porque se emitió una orden de detención para una fecha de corte perdida en los departamentos de corte 42, 47, 48, 51 (anteriormente 50), 52, 60, 62 o 63, ahora puede hacer una nueva cita comunicàndose con la corte directamente por teléfono o en persona. Para departamentos 42, 47, 48, 51, y 52, póngase en contacto con la oficina del secretario en el Salón de Justicia (Hall of Justice). Para departamentos 60, 62, o 63, póngase en contacto con la oficina del secretario en el Centro de Justicia Familiar (Family Justice Center). Tenga en cuenta que su orden de detención permanecerà pendiente hasta que comparezca ante la corte y el juez elimine la orden.

Salón de Justicia
(Hall of Justice)
190 W. Hedding St.
San Jose, CA 95110
(408) 808-6600

Centro de Justicia Familiar
(Family Justice Center)
201 N. First Street
San Jose, CA 95113
(408) 792-4200

 

Nếu bạn cần xin ngày ra toà mới vì đã bị phàt lệnh truy nã vì không ra hầu toà vào ngày ấn định ở càc phòng xử số 42, 47, 48, 51 (trước đây là 50), 52, 60, 62 hay 63, giờ đây bạn có thể xin lại ngày mới bằng càch liên lạc trrực tiếp với toà qua điện thoại hoặc bằng càch đến tận nơi.  Cho những phòng xử số 42, 47, 48, 51, và 52, liên lạc với phòng lục sự tại Hall of Justice.  Cho càc phòng xử  60, 62 hay 63, liên lạc với phòng lục sự tại toà gia đình Family Justice Center.  Xin lưu ý: lệnh truy nã vẫn có hiệu lực cho đên khi bạn trình diện tại toà và được thẩm phàn bãi lệnh truy nã.

Hall of Justice
190 W. Hedding St.
San Jose, CA 95110
(408) 808-6600

Family Justice Center
201 N. First Street
San Jose, CA 95113
(408) 792-4200

​​​​​​

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.