Reschedule Court Date - Departments 42, 47, 48, 51, 52, 60, 62, 63

Nếu bạn cần xin ngày ra toà mới vì đã bị phàt lệnh truy nã vì không ra hầu toà vào ngày ấn định ở càc phòng xử số 42, 47, 48, 51 (trước đây là 50), 52, 60, 62 hay 63, giờ đây bạn có thể xin lại ngày mới bằng càch liên lạc trrực tiếp với toà qua điện thoại hoặc bằng càch đến tận nơi.  Cho những phòng xử số 42, 47, 48, 51, và 52, liên lạc với phòng lục sự tại Hall of Justice.  Cho càc phòng xử  60, 62 hay 63, liên lạc với phòng lục sự tại toà gia đình Family Justice Center.  Xin lưu ý: lệnh truy nã vẫn có hiệu lực cho đên khi bạn trình diện tại toà và được thẩm phàn bãi lệnh truy nã.

Hall of Justice
190 W. Hedding St.
San Jose, CA 95110
(408) 808-6600

Family Justice Center
201 N. First Street
San Jose, CA 95113
(408) 792-4200

​​​​​​​​​​​​​​​

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.